เมื่อวันที่ 18 – 21 เมษายม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ได้จัดทัศนศึกษาด้านเทคโนโลยีและกระบวนการแต่งแร่ เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมความรู้ทางวิชาการและประกอบการเรียนการสอน ณ บริษัท สินแร่สาคร จำกัด และ ศูนย์การเรียนรู้บ้านทองเม็ด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงในการทำงานและนำมาประยุกต์ใช้

ใส่ความเห็น