ภาควิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ได้ต้อนรับให้การตอนรับคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์

ภาควิชาวิศวกรรมเหมือ…