ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ให้การตอนรับคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ภาควิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ได้ต้อนรับให้การตอนรับคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่เข้ามาเยี่ยมชมภาควิชาฯ ในกิจกรรม  “ค่ายหนึ่งวัน (Sci-Math Camp)” โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 60 คนเข้าร่วมกิจกรรม

ในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ ชีวรุ่งโรจน์ หัวหน้าภาควิชาฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงค์ จงกิตตินฤกร รองหัวหน้าภาควิชาฯ ร่วมเปิดงาน หลังจากนั้นคณาจารย์ 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย อาจารย์ ดร. ธีระยุทธ เพ็งสะอาดและอาจารย์ ดร. อรชนก จันทรสกุล ได้ร่วมบรรยาย ตามด้วยกิจกรรมฐานในห้องปฏิบัติการ และการพูดคุยตอบคำถามโดยนิสิตในภาควิชาฯ

ใส่ความเห็น