เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ชีวรุ่งโรจน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ได้เป็นตัวแทนคณบดี เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมลงนามความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีการสอนด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ 4 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวมถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ณ กฟผ. แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร มณีอินทร์ ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Thailand striving toward carbon neutrality with carbon capture, utilization and storage” ในงานนี้ด้วย