จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือกฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) ที่จะเริ่มบังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หมายเลขบัตรประชาชน รวมไปถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ข้อมูลทางสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถระบุถึงตัวเจ้าของข้อมูลนั้นได้ อาจเป็นได้ทั้งข้อมูลในรูปแบบเอกสาร กระดาษ หนังสือ หรือจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ จึงจำเป็นต้องรู้เท่าทันกฎหมายฉบับนี้  เพื่อให้รอดพ้นจากการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบตามมาหากขาดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฉบับนี้  มหาวิทยาลัยจึงได้สรุปข้อมูลที่นิสิตและบุคลากรควรรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.chula.ac.th/news/67177/

ใส่ความเห็น