เมื่อวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ได้จัดทัศนศึกษาและเยี่ยมชมแหล่งอุตสาหกรรมปิโตรเลียม เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมความรู้ทางวิชาการและประกอบการเรียนการสอน ณ ศูนย์วิจัยสำรวจและผลิด ปตท สผ. อยุธยา บริษัท ปตท สผ. โครงการ สุพรรณบุรี และ แหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม จ.ขอนแก่น เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงในการทำงานและนำมาประยุกต์ใช้