ช่วงเวลาการประเมิน: ๒๓ กุมภาพันธ์ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗

ผ่านระบบ myCourseVille: https://www.mycourseville.com/

ติดต่อสอบถาม:

1. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ (LIC)

E-mail: elearning@chula.ac.th, Facebook: LIC Mining&Petroleum Chula

2. สำนักบริหารวิชาการ:

E-mail: dad.oaa@chula.ac.th

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://academic.chula.ac.th/detail/news/29

Trimester System: The 2nd Trimester of Academic Year 2023

Evaluation Period: 23 February – 24 March 2024

at https://www.mycourseville.com/

For any questions, please contact:

1. Learning Innovation Center (LIC)

E-mail: elearning@chula.ac.th, Facebook: LIC chula

2. Office of Academic Affair

E-mail: dad.oaa@chula.ac.th

For more information, please see https://academic.chula.ac.th/detail/news/29