ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดย รศ.ดร. จิรวัฒน์ ชีวรุ่งโรจน์ หัวหน้าภาควิชาฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณาจารย์และบุคลากร นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่าเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก