เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม โดย ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ชีวรุ่งโรจน์ และ อาจารย์ ดร.ธีระยุทธ เพ็งสะอาด รวมถึงนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทรัพยากรธรณี จำนวน 6 คน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เข้าร่วมโครงการค่ายวิชาการเหมืองแร่ (Mining Camp) รุ่นที่ 15 โดยมีนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เข้าร่วมทำกิจกรรมพร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าร่วมให้การต้อนรับ โดยกิจกรรมค่ายวิชาการเหมืองแร่จัดขึ้นในวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2565 ที่ กฟผ. แม่เมาะ โดยเน้นการเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานจริง