อังคาร. มิ.ย. 28th, 2022

ACADEMIC SERVICES

งานบริการวิชาการ (ACADEMIC SERVICES)

งานบริการวิชาการ  เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของภาควิชาวิศวกรรมวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม  โดยมุ่งเน้นพัฒนางานวิจัยที่เป็นโจทย์ท้าทายเพื่อยกระดับเทคโนโลยี รวมถึงการแลกเปลี่ยน และการถ่ายทอดความรู้ สู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

งานบริการวิชาการด้านวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ยึดมั่นในคุณภาพและมีอัตราค่าบริการที่เหมาะสม โดยงานบริการวิชาการของภาควิชา ได้แก่

งานบริการวิเคราะห์ ตัวอย่างแร่ หิน และวัสดุต่างๆ โดยมีรายละเอียดเครื่องมือวิเคราะห์และอัตราค่าบริการดังนี้

เครื่อง X-Ray Fluorescence Spectrometry (XRF) (Epsilon 4)

เครื่องวิเคราะห์ธาตุโดยไม่ทำลายชิ้นงานตัวอย่าง แร่ ดิน หิน ต่างๆ โดยใช้หลักการ X-Ray Fluorescence แบบ Energy dispersive X-Ray ซึ่งสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้ทั้งในรูปของแข็งและของเหลว

 The Epsilon 4 is a multi-functional benchtop XRF analyser for any industry segment needing elemental analysis from fluorine (F) to americium (Am) in areas from R&D through to process control. Combining the latest excitation and detection technologies with mature software and smart design, the analytical performance of Epsilon 4 approaches that of more powerful and floor standing XRF spectrometers.

เครื่อง X-Ray Diffractometer (XRD) (AERIS)

เครื่องวิเคราะห์สารประกอบของแข็ง โดยใช้หลักการทำงาน การเลี้ยวเบนของรังสีเอ๊กซ์เมื่อผ่านชั้นต่างๆของอะตอมหรือโมเลกุลภายในวัสดุหรือสารตัวอย่างนั้นๆ แล้วทำการวัดการเลี้ยวเบนรังสีเอ๊กซ์ที่มุมต่างๆ ข้อมูลที่ตรวจวัดได้เมื่อผ่านการแปรผลแล้ว ทำให้สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ (identification) โครงสร้างผลึกของวัสดุหรือสารตัวอย่างนั้นๆ ได้

โดยสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งในเชิงคุณภาพ (Qualitative) และปริมาณ (Quantitative) รวมทั้งใช้ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของผลึก (Crystal structure) ซึ่งมีระบบควบคุมการทำงานและประมวลผลข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดย สามารถวิเคราะห์ห องค์ประกอบ (Phase identification) ของตัวอย่างโดยเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล PDF และ ICDD ได้ และสามารถหาปริมาณ (Phase quantitative) ของสารต่างๆ ที่อยู่ในรูปของผงหรือผงอัดได้ โดยไม่ใช้ Standard แบบ RIR

อัตราค่าบริการ

XRF and XRD Service rateจุฬาฯ / หน่วยงานราชการบริษัทเอกชน / ภาคอุตสาหกรรมระยะเวลา
ค่าวิเคราะห์/ตัวอย่าง (Analysis charge/sample)700 บาท1,200 บาท1 สัปดาห์
ค่าเตรียมตัวอย่าง/ตัวอย่าง (Sample preparation/sample)100 บาท100 บาท1 สัปดาห์
วิเคราะห์ด่วน (Fast Track/sample)1,500 บาท1,500 บาท3 วัน

อัตราค่าวิเคราะห์หินตัวอย่างและอัตราค่าใช้เครื่อง coreflood apparatus

Coreflood apparatusจุฬาฯ / หน่วยงานราชการบริษัทเอกชน / ภาคอุตสาหกรรมระยะเวลา
ค่าทำความสะอาดตัวอย่าง500 บาท1,000 บาทราคาต่อ 1 ตัวอย่าง
ค่าวิเคราะห์ effective porosity และ absolute permeability1,000 บาท2,000 บาทราคาต่อ 1 ตัวอย่าง
ค่าวิเคราะห์ Irreducible water saturation2,000 บาท4,000 บาทราคาต่อ 1 ตัวอย่าง
ค่าวิเคราะห์ recovery factor (ระยะเวลาน้อยกว่า10 ชม)7,000 บาท14,000 บาทราคาต่อ 1 ตัวอย่าง
ค่าวิเคราะห์ relative permeability9,500 บาท19,000 บาทราคาต่อ 1 ตัวอย่าง
ค่าวิเคราะห์ grain density และ total porosity500 บาท1,000 บาทราคาต่อ 1 ตัวอย่าง
ค่าเช่าอุปกรณ์ coreflood (ราคาต่อวัน)1,250 บาท2,500 บาทราคาต่อวัน
ค่าทำความสะอาดเครื่อง coreflood1,000 บาท2,000 บาทสำหรับกรณีที่มีการใช้หรือเปลี่ยน crude oi

*สำหรับการจองตารางการใช้เครื่องมือต้องทำการแจ้งผู้ดูแลเครื่องมือพร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการใช้งาน
*นิสิตระดับปริญญาตรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
*ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในกรณีของการเรียนการสอน การสาธิต และการให้ความรู้ในเชิงการศึกษา